“History of ‘Love Never Faileth”


Talaaga o le Falesa o le Kolisi Faafaifeau i Piula, i le

Faamanatuina o lona 100 tausaga

1919-2019