“History of ‘Love Never Faileth”

Talaaga o le Falesa o le Kolisi Faafaifeau i Piula, i le

Faamanatuina o lona 100 tausaga

1919-2019